"TECHNIQUE MATRIX" Driver's License

SKILL MASTER ライセンス取得者

I D NAME 取得日
SM 00001 SHOICHI KANNO 2018/06/23
SM 00002 SEIYA KOBAYASHI 2018/06/24
SM 00003 NORITADA NODA 2018/09/15
SM 00004 RYUYA SAKAGUCHI 2018/09/15
SM 00005 KOSEI KANAYA 2018/09/15
SM 00006 HIKARU HOSHI 2018/09/15
SM 00007 TAKAHIRO KAWAKAMI 2018/09/15
SM 00008 MASAKAZU SOUTOME 2018/09/15
SM 00009 SHIGEFUMI AKIU 2018/10/04
SM 00010 YUYA KIMURA 2018/10/04
SM 00011 YUTAKA TAKIZAWA 2018/10/04
SM 00012 JUN ASANO 2018/10/04
SM 00013 MINORU SOUJIMA 2018/10/04
SM 00014 ISSEI HOSHIBA 2018/10/11
SM 00015 KENICHIRO MAEDA 2018/10/11
SM 00016 TADATOSHI SHIGEMOTO 2018/10/11
SM 00017 DAISUKE HATAKEYAMA 2018/10/11
SM 00018 RYUKI IWATA 2018/10/11
SM 00019 YUJI IWATA 2018/10/11
SM 00020 NAOYA TAKAMURA 2018/10/11


License TOP
 
 


 
■2016 Japan R/C Drift Community. All rights Reserved. ■http://rcdc-jp.com ■プライバシーポリシー